วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวันที่ 6 พฤศจิกายน 2555

กิจกรรม
จัดการเรียนรู้ห้อง ม. 2/4 และ ม. 2/6
1. ทบทวนการหารากที่สอง
2. ทบทวนการหาความสัมพันธ์ระหว่างความยาวของด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก
3. ตั้งคำถามพร้อมทั้งให้นักเรียนถามข้อที่นักเรียนสงสัย และเฉลยโดยผู้เรียนมีส่วนร่วมในการทำ  กิจกรรม

ผลการปฏิบัติงาน
นักเรียนยังสับสนการหาค่ารากที่สองที่มีค่ามากๆ

ปัญหาและการแก้ไข
ให้นักเรียนไปศึกษาเพิ่มเติม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น