วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติการประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555

กิจกรรม
การจัดการเรียนรู้ ม. 2/6
1. ให้นักเรียนรู้จักสมบัติของสามเหลี่ยม พร้อมสรุปกิจกรรม "ลองวัดดูซิ"
2. ให้นักเรียนหาความสัมพันธ์ของด้านทั้งสาม พร้อมแสดงตัวอย่างหาความยาวของด้านที่ต้องการทราบ

ผลการปฏิบัติงาน
นักเรียนเข้าใจการหาความสัมพันธ์ของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากและหาความสัมพันธ์ระหว่างความยาวของด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก

ปัญหาและการแก้ไข
ผู้เรียนบางส่วนยังหาความสัมพันธ์ของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากไม่ได้ จึงทบทวนอีกครั้งไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น