วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

การบันทึกการปฏิบัติการประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2555

กิจกรรม
จัดการเรียนรู้ห้อง ม. 2/2 และ ม. 2/4
1. ให้นักเรียนรู้จักประวัติของปีทาโกรัสและสมบัติของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก
2. แจกหนังสือเรียน
3. ชี้แจงข้อตกลงภายในห้องเรียน
4. ให้นักเรียนทำกิจกรรม "ลองทายดูซิ" แล้วเฉลยพร้อมกันในคาบถัดไป
5. ให้นักเรียนสร้างความสัมพันธ์ระหว่างความยาวของด้านทั้งสามของรูปสามเหลี่ยมมุฉาก

ผลการปฏิบัติงาน
นักเรียนเข้าใจและทราบประวัติความเป็นมาของปีทาโกรัส
ผู้เรียนสามารถทำกิจกรรม "ลองวัดดูซิ" ได้และพร้อมสังเกตและสรุปได้

ปัญหาและการแก้ปัญหา
ผู้เรียนบางคนยังไม่สามารถสรุปความคิดได้ด้วยตนเอง  โดยผู้สอนชี้แจงและแนะนำให้นักเรียนอีกครั้ง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น