วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวันที่ 6 พฤศจิกายน 2555

กิจกรรม
จัดการเรียนรู้ห้อง ม. 2/4 และ ม. 2/6
1. ทบทวนการหารากที่สอง
2. ทบทวนการหาความสัมพันธ์ระหว่างความยาวของด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก
3. ตั้งคำถามพร้อมทั้งให้นักเรียนถามข้อที่นักเรียนสงสัย และเฉลยโดยผู้เรียนมีส่วนร่วมในการทำ  กิจกรรม

ผลการปฏิบัติงาน
นักเรียนยังสับสนการหาค่ารากที่สองที่มีค่ามากๆ

ปัญหาและการแก้ไข
ให้นักเรียนไปศึกษาเพิ่มเติม

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555

กิจกรรม
1. ให้นักเรียนหาความสัมพันธ์ระหว่างความยาวของด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก
2. แก้โจทย์ปัญหาของพีทาโกรัสจากรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก

ผลการปฏิบัติงาน
ผู้เรียนยังสับสนในการแก้โจทย์ปัยหา ไม่สามารถตีความจากโจทย์ได้

ปัญหาและการแก้ไข

ทบทวนในคาบถัดไปพร้อมเฉลยไปพร้อมกับผู้เรียน


บันทึกการปฏิบัติการประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555

กิจกรรม
จัดการเรียนรู้ห้อง ม. 2/2 และ 2/4
1. ยกตัวอย่างหาความสัมพันธ์ระหว่างความยาวด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก
2. ให้นักเรียนหาความสัมพันธ์ระหว่างความยาวด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก

ผลการปฏิบัติงาน
นักเรียนยังหาความสัมพันธ์ระหว่างความยาวของด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากไม่ได้

ปัญหาและการแก้ไข
ทบทวนทฤษฎีบทพีทาโกรัสจากความสัมพันธ์ของรุปสามเหลี่ยมมุมฉาก
บันทึกการปฏิบัติการประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555

กิจกรรม
การจัดการเรียนรู้ ม. 2/6
1. ให้นักเรียนรู้จักสมบัติของสามเหลี่ยม พร้อมสรุปกิจกรรม "ลองวัดดูซิ"
2. ให้นักเรียนหาความสัมพันธ์ของด้านทั้งสาม พร้อมแสดงตัวอย่างหาความยาวของด้านที่ต้องการทราบ

ผลการปฏิบัติงาน
นักเรียนเข้าใจการหาความสัมพันธ์ของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากและหาความสัมพันธ์ระหว่างความยาวของด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก

ปัญหาและการแก้ไข
ผู้เรียนบางส่วนยังหาความสัมพันธ์ของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากไม่ได้ จึงทบทวนอีกครั้งการบันทึกการปฏิบัติการประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2555

กิจกรรม
จัดการเรียนรู้ห้อง ม. 2/2 และ ม. 2/4
1. ให้นักเรียนรู้จักประวัติของปีทาโกรัสและสมบัติของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก
2. แจกหนังสือเรียน
3. ชี้แจงข้อตกลงภายในห้องเรียน
4. ให้นักเรียนทำกิจกรรม "ลองทายดูซิ" แล้วเฉลยพร้อมกันในคาบถัดไป
5. ให้นักเรียนสร้างความสัมพันธ์ระหว่างความยาวของด้านทั้งสามของรูปสามเหลี่ยมมุฉาก

ผลการปฏิบัติงาน
นักเรียนเข้าใจและทราบประวัติความเป็นมาของปีทาโกรัส
ผู้เรียนสามารถทำกิจกรรม "ลองวัดดูซิ" ได้และพร้อมสังเกตและสรุปได้

ปัญหาและการแก้ปัญหา
ผู้เรียนบางคนยังไม่สามารถสรุปความคิดได้ด้วยตนเอง  โดยผู้สอนชี้แจงและแนะนำให้นักเรียนอีกครั้ง


การบันทึกการปฏิบัติการประจำวันที่ 30 ตุลาคม 2555

กิจกรรม
จัดการเรียนรู้ห้อง ม. 2/4 และ ม. 2/6
1. ให้นักเรียนช่วยกันทำความสะอาดในชั้นเรียน
2. แจกหนังสือเรียน
3. ชี้แจงข้อตกลงภายในห้องเรียน
4. ให้นักเรียนทำกิจกรรม "ลองทายดูซิ" แล้วเฉลยพร้อมกันในคาบถัดไป
5. ให้นักเรียนสร้างความสัมพันธ์ระหว่างความยาวของด้านทั้งสามของรูปสามเหลี่ยมมุฉาก

ผลของการปฏิบัติงาน
ผู้เรียนบางส่วนยังขาดจิตสำนึกที่ไม่ช่วยกันทำความสะอาด

ปัญหาและการแก้ไข
ให้ผู้เรียนแจ้งเบอร์โทรผู้ปกครองเอาไว้ เพื่อแจ้งพฤติกรรมของนักเรียนเป็นระยะและตามความเหมาะของครู


การบันทึกการปฏิบัติงาน เทอมที่ 2 ระดับชั้น ม. 2

วันที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
เวลา
08:20 -0910
09:10 -10:00
10:00 -10:50
10:50 – 11:40
11:40 -12:30
12:30 -13:20
13:20 – 14:10
14:10 – 15:00
15:00 – 15:50
จันทร์
22102
2/6
515
22102
2/2
517


พักกลางวัน
อังคาร


22102
2/4
515
22102
2/6
515
พักกลางวัน
พุธ
22102
2/4
515
22102
2/2
517


พักกลางวัน
พฤหัสบดี


22102
2/6
515

พักกลางวัน
ศุกร์


22102
2/2
517

พักกลางวัน

22102
2/4
515


วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน

สรุปการปฏิบัติงานทุก 2 สัปดาห์
สัปดาห์ที่ 5-6 ระหว่างวันที่ 18-29 มิถุนายน พ.ศ. 2555
สิ่งที่ได้เรียนรู้
     การสอนเนื้อหาให้เหมาะสมกับสภาพผู้เรียนแต่ละคน และต้องสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้เรียน และให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้
ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางเเก้ไข
   การควบคุมชั้นเรียนส่งผลในการจัดการเรียนรู้ในห้องใช้วิธีการสร้างกติกาในชั้นเรียนใหม่
สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
     เนื้อหาที่เหมาะสมและสอดคล้องสำหรับผู้เรียนในแต่ละบุคคล

บันทึกการปฏิบัติงาน

วัน ศุกร์ ที่ 29  เดือน มิถุนายน พ.ศ.2555
กิจกรรม
     1.เข้าแถวเคารพธงชาติ
     2.การจัดการเรียนรู้ ม. 2/4 และ ม. 2/6 เรื่องการวัด  โดยให้ผู้เรียนได้รู้จักหน่วยการวัดทั้งแบบโบราณและหน่วยวัดในระบบเมตริก และระบบอังกฤษ รวมทั้งความสัมพันธ์ของระบบหน่วยต่างๆ
     3. การจัดการเรียนรู้ ม. 2/2 เรื่องการเปลี่ยนหน่วยการวัดความยาว พร้อมให้ผู้เรียนได้สรุปหลักการเปลี่ยนหน่วยดังนี้ ถ้าหน่วยใหญ่ให้เป็นหน่วยเล็กให้ใช้วิธีการคูณ และถ้าเปลี่ยนหน่วยเล็กเป็นหน่วยใหญ่ให้ใช้วิธีการหาร
ผลการปฏิบัติงาน
      - ผู้เรียนสามารถสรุปตามหลัการได้ บางกลุ่มเรียน
ปัญหาและการแก้ไข
      - เพิ่มเติมแบบฝึกทักษะ

บันทึกการปฏิบัติงาน

วัน พฤหัสบดีที่ 28  เดือน มิถุนายน พ.ศ.2555
กิจกรรม
     1.เข้าแถวเคารพธงชาติ
     2.การจัดการเรียนรู้ ม. 2/2 ขึ้นเนื้อหาใหม่ เรื่องการวัด โดยให้ผู้เรียนได้รู้จักหน่วยการวัดทั้งแบบโบราณและหน่วยวัดในระบบเมตริก และระบบอังกฤษ รวมทั้งความสัมพันธ์ของระบบหน่วยต่างๆ
ผลการปฏิบัติงาน
      - ผู้เรียนสนใจหน่วยโบราณซึ่งเป็นหน่วยเล็กที่ได้เพิ่มเติม
ปัญหาและการแก้ไข
      - ให้ผุ้เรียนได้ศึกษาใบความรู้เพิ่มเติมโดยให้ผู้เรียนฝึกทำแบบฝึกทักษะด้วยตนเอง พร้อมชี้แนะแนวทาง

บันทึกการปฏิบัติงาน

วัน พุธ ที่ 27  เดือน มิถุนายน พ.ศ.2555
กิจกรรม
     1.เข้าแถวเคารพธงชาติ
     2.การจัดการเรียนรู้ ม. 2/4 ตรวจงานเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาร้อยละโดยเฉลยกิจกรรมแบบฝึกหัด พร้อมให้ผู้เรียนได้กลับไปทบทวนและทำแบบฝึกหัด
ผลการปฏิบัติงาน
      - ผู้เรียนไม่ค่อยเข้าใจเท่าที่ควร
ปัญหาและการแก้ไข
      - เพิ่มเติมตัวอย่าง

บันทึกการปฏิบัติงาน

วัน อังคาร ที่ 26   เดือน มิถุนายน พ.ศ.2555
กิจกรรม
     1.เข้าแถวเคารพธงชาติ
     2.การจัดการเรียนรู้ ม. 2/4และ ม. 2/6 เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาร้อยละโดยเฉลยกิจกรรมแบบฝึกหัด จำนวน 1 ข้อ พร้อมให้ผู้เรียนได้กลับไปทบทวนและทำแบบฝึกหัด
ผลการปฏิบัติงาน
      - ผู้เรียนยังสับสนเกี่ยวกับการแก้โจทย์ปัญหา
ปัญหาและการแก้ไข
      - เพิ่มเติมตัวอย่าง

บันทึกการปฏิบัติงาน

วัน จันทร์ ที่ 25   เดือน มิถุนายน พ.ศ.2555
กิจกรรม
     1.เข้าแถวเคารพธงชาติ
     2.การจัดการเรียนรู้ ม. 2/2และ ม. 2/6 เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาร้อยละโดยเฉลยกิจกรรมแบบฝึกหัด จำนวน 1 ข้อ พร้อมให้ผู้เรียนได้กลับไปทบทวนและทำแบบฝึกหัด
ผลการปฏิบัติงาน
      - ผู้เรียนยังสับสนเกี่ยวกับการแก้โจทย์ปัญหา
ปัญหาและการแก้ไข
      - เพิ่มเติมตัวอย่าง

บันทึกการปฏิบัติงาน

วัน ศุกร์ ที่ 22   เดือน มิถุนายน พ.ศ.2555
กิจกรรม
     1.เข้าแถวเคารพธงชาติ
     2.การจัดการเรียนรู้ ม. 2/2, ม.2/4 และ ม. 2/6 เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ ดดยเฉลยกิจกรรม แบบฝึกหัดพร้อมกับนักเรียน
ผลการปฏิบัติงาน
      - ผู้เรียนยังสับสนเกี่ยวกับการแก้โจทย์ปัญหา
ปัญหาและการแก้ไข
      - เพิ่มเติมตัวอย่าง

บันทึกการปฏิบัติงาน

วัน พฤหัสบดี ที่ 21   เดือน มิถุนายน พ.ศ.2555
กิจกรรม
     1.เข้าแถวเคารพธงชาติ
     2. การจัดการเรียนรู้ ม. 2/2 เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาเรื่องร้อยละ จำนวน 1 ข้อ พร้อมสั่งแบบฝึกหัด
ผลการปฏิบัติงาน
      - ผู้เรียนเข้าใจพร้อมแก้ปัญหาโดยนำสูตรเด็กน้อยตาแป๊ะอ้วนไปใช้ได้
ปัญหาและการแก้ไข
      - 

บันทึกกการปฏิบันงาน


วัน พุธ ที่ 20   เดือน มิถุนายน พ.ศ.2555
กิจกรรม
     1.เข้าแถวเคารพธงชาติ
     2. ใช้สูตร เด็กตาแป๊ะอ้วน ยกตัวอย่างร้อยละเพื่อให้นักเรียนสนใจในเนื้อหา และทำแบบฝึกหัด ช่วยกันตอบคำถามที่ครูได้กำหนดขึ้น
ผลการปฏิบัติงาน
      - ผู้เรียนเข้าใจพร้อมแก้ปัญหาโดยนำสูตรเด็กน้อยตาแป๊ะอ้วนไปใช้ได้
ปัญหาและการแก้ไข
      - 

บันทึกการปฏิบัติงาน


วัน อังคาร ที่ 19  เดือน มิถุนายน พ.ศ.2555
กิจกรรม
     1.เข้าแถวเคารพธงชาติ
     2.การจัดการเรียนรู้ห้องม.2/4 และ ม. 2/6 ให้ผู้เรียนสร้างความเข้าใจ เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาเรื่องร้อยละ จำนวน 2 ข้อ พร้อมทำกิจกรรมโจทย์ปัญหาร้อยละ จำนวน 4 ข้อ
ผลการปฏิบัติงาน
      - ผู้เรียนสามารถทำแบบฝึกหัดได้
ปัญหาและการแก้ไข
      - ในการให้งานต้องเหมาะสมกับสภาพผู้เรียนจึงทำให้ระยะเวลาการเรียนต้องช้า

บันทึกการปฏิบัติงาน

วัน จันทร์  ที่ 18  เดือน มิถุนายน พ.ศ.2555
กิจกรรม
     1.เข้าแถวเคารพธงชาติ
     2.การจัดการเรียนรู้ห้องม.2/2 ให้ผู้เรียนสร้างความเข้าใจ เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาเรื่องร้อยละ จำนวน 1 ข้อ แล้วให้นักเรียนทำกิจกรรมโจทย์ปัญหาร้อลละ และแบบฝึกหัด จำนวน 5 ข้อ
     3. การจัดการเรียนรู้ ม. 2/6 ผู้เรียนได้คำนวณเกี่ยวกับร้อยละ 
ผลการปฏิบัติงาน
      - ผู้เรียนสามารถทำแบบฝึกหัดได้
ปัญหาและการแก้ไข
      - ให้แบบฝึกทักษะเพิ่มเติม

บันทึกการปฏิบัติงาน

สรุปการปฏิบัติงานทุก 2 สัปดาห์
สัปดาห์ที่ 3-4  ระหว่างวันที่ 4-15  มิถุนายน พ.ศ. 2555
สิ่งที่ได้เรียนรู้
     การควบคุมชั้นเรียนที่ต้องใช้เทคนิคการเสริมแรงเข้ามาช่วยในการจัดกิจกรรรมการเรียนการสอน โดยใช้วิธีการหักคะแนน และให้คะแนนสะสมคะแนน จึงทำให้การจัดการเรียนรู้ดำเนินการสอนได้ดีขึ้น ผู้เรียนสนใจที่จะเรียนโดยให้ผู้เรียนได้ศึกษา เรื่องสัดส่วนและร้อยละเรียนโด
ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางเเก้ไข
   ยังมีผู้เรียนบางกลุ่มยังคุยในขณะสอนแนวทางแก้ไข จะให้ผู้เรียนได้ออกมามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้
สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
     แบบฝึกทักษะที่เป็น แบบยาก -ง่าย ซึ่งต้องเน้นให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพของผู้เรียน เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น