วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวันที่ 6 พฤศจิกายน 2555

กิจกรรม
จัดการเรียนรู้ห้อง ม. 2/4 และ ม. 2/6
1. ทบทวนการหารากที่สอง
2. ทบทวนการหาความสัมพันธ์ระหว่างความยาวของด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก
3. ตั้งคำถามพร้อมทั้งให้นักเรียนถามข้อที่นักเรียนสงสัย และเฉลยโดยผู้เรียนมีส่วนร่วมในการทำ  กิจกรรม

ผลการปฏิบัติงาน
นักเรียนยังสับสนการหาค่ารากที่สองที่มีค่ามากๆ

ปัญหาและการแก้ไข
ให้นักเรียนไปศึกษาเพิ่มเติม

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555

กิจกรรม
1. ให้นักเรียนหาความสัมพันธ์ระหว่างความยาวของด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก
2. แก้โจทย์ปัญหาของพีทาโกรัสจากรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก

ผลการปฏิบัติงาน
ผู้เรียนยังสับสนในการแก้โจทย์ปัยหา ไม่สามารถตีความจากโจทย์ได้

ปัญหาและการแก้ไข

ทบทวนในคาบถัดไปพร้อมเฉลยไปพร้อมกับผู้เรียน


บันทึกการปฏิบัติการประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555

กิจกรรม
จัดการเรียนรู้ห้อง ม. 2/2 และ 2/4
1. ยกตัวอย่างหาความสัมพันธ์ระหว่างความยาวด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก
2. ให้นักเรียนหาความสัมพันธ์ระหว่างความยาวด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก

ผลการปฏิบัติงาน
นักเรียนยังหาความสัมพันธ์ระหว่างความยาวของด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากไม่ได้

ปัญหาและการแก้ไข
ทบทวนทฤษฎีบทพีทาโกรัสจากความสัมพันธ์ของรุปสามเหลี่ยมมุมฉาก
บันทึกการปฏิบัติการประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555

กิจกรรม
การจัดการเรียนรู้ ม. 2/6
1. ให้นักเรียนรู้จักสมบัติของสามเหลี่ยม พร้อมสรุปกิจกรรม "ลองวัดดูซิ"
2. ให้นักเรียนหาความสัมพันธ์ของด้านทั้งสาม พร้อมแสดงตัวอย่างหาความยาวของด้านที่ต้องการทราบ

ผลการปฏิบัติงาน
นักเรียนเข้าใจการหาความสัมพันธ์ของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากและหาความสัมพันธ์ระหว่างความยาวของด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก

ปัญหาและการแก้ไข
ผู้เรียนบางส่วนยังหาความสัมพันธ์ของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากไม่ได้ จึงทบทวนอีกครั้งการบันทึกการปฏิบัติการประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2555

กิจกรรม
จัดการเรียนรู้ห้อง ม. 2/2 และ ม. 2/4
1. ให้นักเรียนรู้จักประวัติของปีทาโกรัสและสมบัติของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก
2. แจกหนังสือเรียน
3. ชี้แจงข้อตกลงภายในห้องเรียน
4. ให้นักเรียนทำกิจกรรม "ลองทายดูซิ" แล้วเฉลยพร้อมกันในคาบถัดไป
5. ให้นักเรียนสร้างความสัมพันธ์ระหว่างความยาวของด้านทั้งสามของรูปสามเหลี่ยมมุฉาก

ผลการปฏิบัติงาน
นักเรียนเข้าใจและทราบประวัติความเป็นมาของปีทาโกรัส
ผู้เรียนสามารถทำกิจกรรม "ลองวัดดูซิ" ได้และพร้อมสังเกตและสรุปได้

ปัญหาและการแก้ปัญหา
ผู้เรียนบางคนยังไม่สามารถสรุปความคิดได้ด้วยตนเอง  โดยผู้สอนชี้แจงและแนะนำให้นักเรียนอีกครั้ง


การบันทึกการปฏิบัติการประจำวันที่ 30 ตุลาคม 2555

กิจกรรม
จัดการเรียนรู้ห้อง ม. 2/4 และ ม. 2/6
1. ให้นักเรียนช่วยกันทำความสะอาดในชั้นเรียน
2. แจกหนังสือเรียน
3. ชี้แจงข้อตกลงภายในห้องเรียน
4. ให้นักเรียนทำกิจกรรม "ลองทายดูซิ" แล้วเฉลยพร้อมกันในคาบถัดไป
5. ให้นักเรียนสร้างความสัมพันธ์ระหว่างความยาวของด้านทั้งสามของรูปสามเหลี่ยมมุฉาก

ผลของการปฏิบัติงาน
ผู้เรียนบางส่วนยังขาดจิตสำนึกที่ไม่ช่วยกันทำความสะอาด

ปัญหาและการแก้ไข
ให้ผู้เรียนแจ้งเบอร์โทรผู้ปกครองเอาไว้ เพื่อแจ้งพฤติกรรมของนักเรียนเป็นระยะและตามความเหมาะของครู


การบันทึกการปฏิบัติงาน เทอมที่ 2 ระดับชั้น ม. 2

วันที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
เวลา
08:20 -0910
09:10 -10:00
10:00 -10:50
10:50 – 11:40
11:40 -12:30
12:30 -13:20
13:20 – 14:10
14:10 – 15:00
15:00 – 15:50
จันทร์
22102
2/6
515
22102
2/2
517


พักกลางวัน
อังคาร


22102
2/4
515
22102
2/6
515
พักกลางวัน
พุธ
22102
2/4
515
22102
2/2
517


พักกลางวัน
พฤหัสบดี


22102
2/6
515

พักกลางวัน
ศุกร์


22102
2/2
517

พักกลางวัน

22102
2/4
515