วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

การบันทึกการปฏิบัติการประจำวันที่ 30 ตุลาคม 2555

กิจกรรม
จัดการเรียนรู้ห้อง ม. 2/4 และ ม. 2/6
1. ให้นักเรียนช่วยกันทำความสะอาดในชั้นเรียน
2. แจกหนังสือเรียน
3. ชี้แจงข้อตกลงภายในห้องเรียน
4. ให้นักเรียนทำกิจกรรม "ลองทายดูซิ" แล้วเฉลยพร้อมกันในคาบถัดไป
5. ให้นักเรียนสร้างความสัมพันธ์ระหว่างความยาวของด้านทั้งสามของรูปสามเหลี่ยมมุฉาก

ผลของการปฏิบัติงาน
ผู้เรียนบางส่วนยังขาดจิตสำนึกที่ไม่ช่วยกันทำความสะอาด

ปัญหาและการแก้ไข
ให้ผู้เรียนแจ้งเบอร์โทรผู้ปกครองเอาไว้ เพื่อแจ้งพฤติกรรมของนักเรียนเป็นระยะและตามความเหมาะของครู


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น