วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน

สรุปการปฏิบัติงานทุก 2 สัปดาห์
สัปดาห์ที่ 5-6 ระหว่างวันที่ 18-29 มิถุนายน พ.ศ. 2555
สิ่งที่ได้เรียนรู้
     การสอนเนื้อหาให้เหมาะสมกับสภาพผู้เรียนแต่ละคน และต้องสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้เรียน และให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้
ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางเเก้ไข
   การควบคุมชั้นเรียนส่งผลในการจัดการเรียนรู้ในห้องใช้วิธีการสร้างกติกาในชั้นเรียนใหม่
สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
     เนื้อหาที่เหมาะสมและสอดคล้องสำหรับผู้เรียนในแต่ละบุคคล

บันทึกการปฏิบัติงาน

วัน ศุกร์ ที่ 29  เดือน มิถุนายน พ.ศ.2555
กิจกรรม
     1.เข้าแถวเคารพธงชาติ
     2.การจัดการเรียนรู้ ม. 2/4 และ ม. 2/6 เรื่องการวัด  โดยให้ผู้เรียนได้รู้จักหน่วยการวัดทั้งแบบโบราณและหน่วยวัดในระบบเมตริก และระบบอังกฤษ รวมทั้งความสัมพันธ์ของระบบหน่วยต่างๆ
     3. การจัดการเรียนรู้ ม. 2/2 เรื่องการเปลี่ยนหน่วยการวัดความยาว พร้อมให้ผู้เรียนได้สรุปหลักการเปลี่ยนหน่วยดังนี้ ถ้าหน่วยใหญ่ให้เป็นหน่วยเล็กให้ใช้วิธีการคูณ และถ้าเปลี่ยนหน่วยเล็กเป็นหน่วยใหญ่ให้ใช้วิธีการหาร
ผลการปฏิบัติงาน
      - ผู้เรียนสามารถสรุปตามหลัการได้ บางกลุ่มเรียน
ปัญหาและการแก้ไข
      - เพิ่มเติมแบบฝึกทักษะ

บันทึกการปฏิบัติงาน

วัน พฤหัสบดีที่ 28  เดือน มิถุนายน พ.ศ.2555
กิจกรรม
     1.เข้าแถวเคารพธงชาติ
     2.การจัดการเรียนรู้ ม. 2/2 ขึ้นเนื้อหาใหม่ เรื่องการวัด โดยให้ผู้เรียนได้รู้จักหน่วยการวัดทั้งแบบโบราณและหน่วยวัดในระบบเมตริก และระบบอังกฤษ รวมทั้งความสัมพันธ์ของระบบหน่วยต่างๆ
ผลการปฏิบัติงาน
      - ผู้เรียนสนใจหน่วยโบราณซึ่งเป็นหน่วยเล็กที่ได้เพิ่มเติม
ปัญหาและการแก้ไข
      - ให้ผุ้เรียนได้ศึกษาใบความรู้เพิ่มเติมโดยให้ผู้เรียนฝึกทำแบบฝึกทักษะด้วยตนเอง พร้อมชี้แนะแนวทาง

บันทึกการปฏิบัติงาน

วัน พุธ ที่ 27  เดือน มิถุนายน พ.ศ.2555
กิจกรรม
     1.เข้าแถวเคารพธงชาติ
     2.การจัดการเรียนรู้ ม. 2/4 ตรวจงานเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาร้อยละโดยเฉลยกิจกรรมแบบฝึกหัด พร้อมให้ผู้เรียนได้กลับไปทบทวนและทำแบบฝึกหัด
ผลการปฏิบัติงาน
      - ผู้เรียนไม่ค่อยเข้าใจเท่าที่ควร
ปัญหาและการแก้ไข
      - เพิ่มเติมตัวอย่าง

บันทึกการปฏิบัติงาน

วัน อังคาร ที่ 26   เดือน มิถุนายน พ.ศ.2555
กิจกรรม
     1.เข้าแถวเคารพธงชาติ
     2.การจัดการเรียนรู้ ม. 2/4และ ม. 2/6 เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาร้อยละโดยเฉลยกิจกรรมแบบฝึกหัด จำนวน 1 ข้อ พร้อมให้ผู้เรียนได้กลับไปทบทวนและทำแบบฝึกหัด
ผลการปฏิบัติงาน
      - ผู้เรียนยังสับสนเกี่ยวกับการแก้โจทย์ปัญหา
ปัญหาและการแก้ไข
      - เพิ่มเติมตัวอย่าง

บันทึกการปฏิบัติงาน

วัน จันทร์ ที่ 25   เดือน มิถุนายน พ.ศ.2555
กิจกรรม
     1.เข้าแถวเคารพธงชาติ
     2.การจัดการเรียนรู้ ม. 2/2และ ม. 2/6 เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาร้อยละโดยเฉลยกิจกรรมแบบฝึกหัด จำนวน 1 ข้อ พร้อมให้ผู้เรียนได้กลับไปทบทวนและทำแบบฝึกหัด
ผลการปฏิบัติงาน
      - ผู้เรียนยังสับสนเกี่ยวกับการแก้โจทย์ปัญหา
ปัญหาและการแก้ไข
      - เพิ่มเติมตัวอย่าง

บันทึกการปฏิบัติงาน

วัน ศุกร์ ที่ 22   เดือน มิถุนายน พ.ศ.2555
กิจกรรม
     1.เข้าแถวเคารพธงชาติ
     2.การจัดการเรียนรู้ ม. 2/2, ม.2/4 และ ม. 2/6 เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ ดดยเฉลยกิจกรรม แบบฝึกหัดพร้อมกับนักเรียน
ผลการปฏิบัติงาน
      - ผู้เรียนยังสับสนเกี่ยวกับการแก้โจทย์ปัญหา
ปัญหาและการแก้ไข
      - เพิ่มเติมตัวอย่าง

บันทึกการปฏิบัติงาน

วัน พฤหัสบดี ที่ 21   เดือน มิถุนายน พ.ศ.2555
กิจกรรม
     1.เข้าแถวเคารพธงชาติ
     2. การจัดการเรียนรู้ ม. 2/2 เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาเรื่องร้อยละ จำนวน 1 ข้อ พร้อมสั่งแบบฝึกหัด
ผลการปฏิบัติงาน
      - ผู้เรียนเข้าใจพร้อมแก้ปัญหาโดยนำสูตรเด็กน้อยตาแป๊ะอ้วนไปใช้ได้
ปัญหาและการแก้ไข
      - 

บันทึกกการปฏิบันงาน


วัน พุธ ที่ 20   เดือน มิถุนายน พ.ศ.2555
กิจกรรม
     1.เข้าแถวเคารพธงชาติ
     2. ใช้สูตร เด็กตาแป๊ะอ้วน ยกตัวอย่างร้อยละเพื่อให้นักเรียนสนใจในเนื้อหา และทำแบบฝึกหัด ช่วยกันตอบคำถามที่ครูได้กำหนดขึ้น
ผลการปฏิบัติงาน
      - ผู้เรียนเข้าใจพร้อมแก้ปัญหาโดยนำสูตรเด็กน้อยตาแป๊ะอ้วนไปใช้ได้
ปัญหาและการแก้ไข
      - 

บันทึกการปฏิบัติงาน


วัน อังคาร ที่ 19  เดือน มิถุนายน พ.ศ.2555
กิจกรรม
     1.เข้าแถวเคารพธงชาติ
     2.การจัดการเรียนรู้ห้องม.2/4 และ ม. 2/6 ให้ผู้เรียนสร้างความเข้าใจ เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาเรื่องร้อยละ จำนวน 2 ข้อ พร้อมทำกิจกรรมโจทย์ปัญหาร้อยละ จำนวน 4 ข้อ
ผลการปฏิบัติงาน
      - ผู้เรียนสามารถทำแบบฝึกหัดได้
ปัญหาและการแก้ไข
      - ในการให้งานต้องเหมาะสมกับสภาพผู้เรียนจึงทำให้ระยะเวลาการเรียนต้องช้า

บันทึกการปฏิบัติงาน

วัน จันทร์  ที่ 18  เดือน มิถุนายน พ.ศ.2555
กิจกรรม
     1.เข้าแถวเคารพธงชาติ
     2.การจัดการเรียนรู้ห้องม.2/2 ให้ผู้เรียนสร้างความเข้าใจ เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาเรื่องร้อยละ จำนวน 1 ข้อ แล้วให้นักเรียนทำกิจกรรมโจทย์ปัญหาร้อลละ และแบบฝึกหัด จำนวน 5 ข้อ
     3. การจัดการเรียนรู้ ม. 2/6 ผู้เรียนได้คำนวณเกี่ยวกับร้อยละ 
ผลการปฏิบัติงาน
      - ผู้เรียนสามารถทำแบบฝึกหัดได้
ปัญหาและการแก้ไข
      - ให้แบบฝึกทักษะเพิ่มเติม

บันทึกการปฏิบัติงาน

สรุปการปฏิบัติงานทุก 2 สัปดาห์
สัปดาห์ที่ 3-4  ระหว่างวันที่ 4-15  มิถุนายน พ.ศ. 2555
สิ่งที่ได้เรียนรู้
     การควบคุมชั้นเรียนที่ต้องใช้เทคนิคการเสริมแรงเข้ามาช่วยในการจัดกิจกรรรมการเรียนการสอน โดยใช้วิธีการหักคะแนน และให้คะแนนสะสมคะแนน จึงทำให้การจัดการเรียนรู้ดำเนินการสอนได้ดีขึ้น ผู้เรียนสนใจที่จะเรียนโดยให้ผู้เรียนได้ศึกษา เรื่องสัดส่วนและร้อยละเรียนโด
ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางเเก้ไข
   ยังมีผู้เรียนบางกลุ่มยังคุยในขณะสอนแนวทางแก้ไข จะให้ผู้เรียนได้ออกมามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้
สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
     แบบฝึกทักษะที่เป็น แบบยาก -ง่าย ซึ่งต้องเน้นให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพของผู้เรียน เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

บันทึกปฏิบัติงาน

วัน ศุกร์  ที่ 15  เดือน มิถุนายน พ.ศ.2555
กิจกรรม
     1.เข้าแถวเคารพธงชาติ
     2.การจัดการเรียนรู้ห้องม.2/2,ม. 2/4 และ ม. 2/6 ให้ผู้เรียนคำนวณเกี่ยวกับร้อยละโดยนำเรื่องสัดส่วนมาใช้ ซึ่งมี 3 ลักษณะ 
ผลการปฏิบัติงาน
      - ผู้เรียนสามารถคำนวณเกี่ยวกับร้อยละได้ดี ยังมีบางส่วนที่ไม่สามารถทำได้เนื่องจากขาดการวิเคราะห์โจทย์
ปัญหาและการแก้ไข
      - ให้แบบฝึกทักษะเพิ่มเติม
วัน พฤหัสบดี  ที่ 14  เดือน มิถุนายน พ.ศ.2555
กิจกรรม
     1.เข้าแถวเคารพธงชาติ
     2.การจัดการเรียนรู้ห้องม.2/2 ให้ผู้เรียนเรียงลำดับความถูกต้องของร้อยละ โดยการจับคู่อัตราส่วนและร้อยละ และให้นักเรียนหาค่าของจำนวน เช่น 21 เป็นร้อยละ 10 ของจำนวนใด พร้อมทำกิจกรรมแบบฝึกหัด 3 ข้อ
ผลการปฏิบัติงาน
      - ผู้เรียนสามารถแก้ปํญหาและคำนวณได้ถูกต้องบางส่วน
ปัญหาและการแก้ไข
      - 

บันทึกการปฏิบัติงาน

วัน พุธ ที่ 13  เดือน มิถุนายน พ.ศ.2555
กิจกรรม
     1.เข้าแถวเคารพธงชาติ
     2.การจัดการเรียนรู้ห้องม.2/4 ให้นักเรียนช่วยกันจับคู่ข้อความร้อยละและอัตราส่วนให้มีค่าเท่ากันพร้อมเรียงลำดับที่ถูกต้องในแต่ละกลุ่ม จากนั้นช่วยกันสรุปผลการเปลี่ยนร้อยละเป็นอัตราส่วนและการเปลี่ยนอัตราส่วนเป็นร้อยละพร้อมสรุปความหมายข้องร้อยละ
ผลการปฏิบัติงาน
      - ผู้เรียนพยายามแก้ปัญหาร้อยละให้เป็นอัตราส่วนและเปลี่ยนอัตราส่วนเป็นร้อยละและ มีความสามัคคี
ปัญหาและการแก้ไข
      - 

บันทึกการปฏิบันงาน

วัน อังคาร  ที่ 12  เดือน มิถุนายน พ.ศ.2555
กิจกรรม
     1.เข้าแถวเคารพธงชาติ
     2.การจัดการเรียนรู้ห้องม.2/4และ ม. 2/6 โดยให้นักเรียนแก้โจทย์สัดส่วน พร้อมทำแบบฝึกหัด
ผลการปฏิบัติงาน
      - ผู้เรียนบางส่วนสามารถส่งงานตามที่กำหนดและทันต่อเวลาที่กำหนด
ปัญหาและการแก้ไข
      - 

บันทึกการปฏิบัติงาน

วัน จันทร์  ที่ 11  เดือน มิถุนายน พ.ศ.2555
กิจกรรม
     1.เข้าแถวเคารพธงชาติ
     2.การจัดการเรียนรู้ห้องม.2/4 อธิบายความหมายของสัดส่วน พร้อมยกตัวอย่างโจทย์ โดยหาค่าในสัดส่วนที่กำหนดให้ จำนวน 5 ข้อ โดยใช้วิธีการคูณไขว้พร้อมพิสูจน์ว่าอัตราส่วนนั้นเป็นสัดส่วนหรือไม่
ผลการปฏิบัติงาน
      - ผู้เรียนเข้าใจ และสามารถทำแบบฝึกหัดได้
ปัญหาและการแก้ไข
      - 

บันทึกการปฏิบัติงาน

วัน ศุกร์  ที่ 8  เดือน มิถุนายน พ.ศ.2555
กิจกรรม
     1.เข้าแถวเคารพธงชาติ
     2.การจัดการเรียนรู้ห้องม.2/4 และ ม. 2/6   โดยให้ผู้เรียนช่วยกันแก้โจทย์ปัญหาสัดส่วน พร้อมทำแบบฝึกทักษะ
ผลการปฏิบัติงาน
      - ผู้เรียนสามารถแก้โจทย์ปัญหาสัดส่วนภายในคาบได้อย่างถูกต้อง
ปัญหาและการแก้ไข
      - 

บันทึกการปฏิบัติงาน

วัน พฤหัสบดี  ที่ 7  เดือน มิถุนายน พ.ศ.2555
กิจกรรม
     1.เข้าแถวเคารพธงชาติ
     2.การจัดการเรียนรู้ห้องม.2/2  ทบทวนอัตราส่วนเชื่อมโยงอัตราส่วนจำนวนหลายๆจำนวน และทบทวนจำนวนเฉพาะ และค.ร.น.
ผลการปฏิบัติงาน
      - ผู้เรียนเข้าใจการหา ค.ร.น. เล็กน้อยจึงต้องอธิบายเพิ่มเติม
ปัญหาและการแก้ไข
      - 

บันทึกการปฏิบัติงาน

วัน พุธ ที่ 6  เดือน มิถุนายน พ.ศ.2555
กิจกรรม
     1.เข้าแถวเคารพธงชาติ
     2.การจัดการเรียนรู้ห้องม.2/4 ให้ตัวอย่างโจทย์ปัญหาอัตราส่วนที่เท่ากันเพิ่มเติม จำนวน 2 ข้อ
ผลการปฏิบัติงาน
      - ผู้เรียนบางคนยังสับสนโจทย์ปัญหาที่กำหนด จึงทำให้ผู้เรียนบางคนไม่สามารถแก้โจทย์ปัญหาได้
ปัญหาและการแก้ไข
      - ผู้เรียนใจที่ไม่เข้าใจไม่สนใจที่จะเรียนรู้จึงต้องพยายามแก้ไขให้ผู้เรียนได้เข้ากลุ่มทำแบบฝึกทักษะ และทำลงในสมุดเล่มเล็ก พร้อมส่งตามที่กำหนด

บันทึกการปฏิบัติงาน

วันอังคาร  ที่ 5  เดือน มิถุนายน พ.ศ.2555
กิจกรรม
     1.เข้าแถวเคารพธงชาติ
     2.การจัดการเรียนรู้ห้องม.2/6 และ ม. 2/4 ยกตัวอย่างโจทย์โดยกำหนดอัตราส่วนมา 2 อัตราส่วน แล้วตรวจสอบว่าเป็นอัตราส่วนเดียวกันหรือไม่ โดยใช้วิธีการคูณไขว้ และให้ผู้เรียนแสดงวิธีคิด การหาอัตราส่วนว่ามีค่าเท่ากันหรือไม่ จำนวน 1 ข้อ
ผลการปฏิบัติงาน
      - ผู้เรียนสามารถเเสดงวิธีคิด พร้อมสรุปว่าอัตราส่วนที่กำหนดให้เท่ากันหรือไม่เท่ากันได้ถูกต้อง
ปัญหาและการแก้ไข
      

บันทึกการปฏิบัติงาน

สรุปการปฏิบัติงานทุก 2 สัปดาห์
สัปดาห์ที่ 1-2  ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม -1 มิถุนายน พ.ศ. 2555
สิ่งที่ได้เรียนรู้
     การจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผุ้เรียนในเเต่ละห้องเรียน เเละการเสริมสื่อการสอนให้เหมาะสมในการจัดการเรียนรู้ควรให้ความสำคัญกับผู้เรียนทุกคน
ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางเเก้ไข
    การควบคุมชั้นเรียนโดยใช้วิธีต่างๆทั้งเสริมเเรงทางบวก เเละเสริมเเรงทางลบ เพื่อความเหมาะสมกับสถานการณ์เเละโอกาส  การสอนที่ไม่ตรงกับเเผนการสอนเพราะต้องเพิ่มเติมให้กับผู้เรียนให้มากเเละละเอียดกว่าเดิม
สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
     รายละเอียดของเนื้อหาเเต่ละหน่วย ต้องเหมาะสมกับสภาพของผู้เรียน เเละเพิ่มเติมระยะเวลาของเนื้อหาให้มากกว่านี้

บันทึกการปฏิบัติงาน

วันศุกร์  ที่ 1  เดือนมิถุนายน พ.ศ.2555
กิจกรรม
     1.เข้าแถวเคารพธงชาติ
     2.การจัดการเรียนรู้ห้องม.2/4 ม.2/2 เเละม.2/6 ยกตัวอย่างโจทย์ปัญหาอัตราส่วนที่เท่ากันจำนวน  3 ข้อ พร้อมซักถามผู้เรียนเเละเเสดงวิธีคิดให้ 2 วิธี
ผลการปฏิบัติงาน
      - ผู้เรียนจะชอบวิธีคิดที่2 โดยการหาอัตราส่วนที่เท่ากันโดยใช้วิธีการคูณไขว้
ปัญหาและการแก้ไข
      -  ตัวอย่างน้อย จึงทำให้ผู้เรียนทำเเบบฝึกหัดเเละเเบบฝึกทักษะเพิ่มเติม

บันทึกการปฏิบัติงาน

วันพฤหัสบดี  ที่ 31  เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2555
กิจกรรม
     1.เข้าแถวเคารพธงชาติ
     2.การจัดการเรียนรู้ห้องม.2/2 ให้ผู้เรียนเเสดงวิธีคิดการหาอัตราส่วนที่เท่ากัน โดยวิธีการคูณเเละการหาร พร้อมตรวจสอบจำนวน 4 ข้อ
ผลการปฏิบัติงาน
      - ผู้เรียนสามารถเเสดงวิธีคิดได้ถูกต้อง
ปัญหาและการแก้ไข
      

บันทึกการปฏิบัติงาน

วันพุธ  ที่ 30   เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2555
กิจกรรม
     1.เข้าแถวเคารพธงชาติ
     2.การจัดการเรียนรู้ห้องม.2/4 ให้ผู้เรียนทบทวนวิธีการหาอัตราส่วนที่เท่ากันโดยวิธีการคูณเเล้วลองให้หาค่าอัตราส่วนที่มีค่ามากแล้วให้ผู้เรียนคิดว่าใช้วิธีใดเพื่อที่จะทำให้อัตราส่วนมีค่าที่น้อย จึงใช้วิธีการหารพร้อมยกตัวอย่างและให้ผู้เรียนเเสดงการหาอัตราส่วนที่เท่ากันโดยวิีธีการหาร
ผลการปฏิบัติงาน
      - ผู้เรียนสามารถเเสดงวิธีคิดได้ถูกต้องพร้อมตรวจคำตอบ
ปัญหาและการแก้ไข
      

บันทึกการปฏิับัติงาน

วันอังคาร  ที่ 29   เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2555
กิจกรรม
     1.เข้าแถวเคารพธงชาติ
     2.การจัดการเรียนรู้ห้องม.2/6 เเละ ม.2/4 โดยการหาอัตราส่วนที่เท่ากันกับอัตราส่วนที่กำหนดให้ ซึ่งใช้วิธีการคูณพร้อมยกตัวอย่าง 1 ข้อ เเล้วให้ผู้เรียนแสดงวิธีคิด อีก 1ข้อพร้อมตรวจคำตอบของอัตราส่วน
ผลการปฏิบัติงาน
      - ผู้เรียนสามารถเเสดงวิธีคิดโดยใช้วิธีการคูณได้พร้อมทั้งตรวจสอบคำตอบอัตราส่วนได้ถูกต้อง
ปัญหาและการแก้ไข
      

บัันทึกการปฏิบัติงาน

วันจันทร์  ที่ 28   เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2555
กิจกรรม
     1.เข้าแถวเคารพธงชาติ
     2.การจัดการเรียนรู้ห้องม.2/6 โดยการสร้างสถานการณ์ให้กับผู้เรียน พร้อมให้นักเรียนทำกิจกรรมอัตราส่วนที่เท่ากัน
     3.การจัดการเรียนรู้ห้องม.2/2 ทบทวนอัตราส่วนที่เท่ากันเเล้วหาอัตราส่วนที่เท่ากับอัตราส่วนที่กำหนดให้ โดยใช้วิธีการคูณเเละการหาร
ผลการปฏิบัติงาน
      - ผู้เรียนสามารถเเสดงวิธีคิดได้ถูกต้อง เเต่ไม่สามารถสรุปเป็นความคิดของตนเองได้
ปัญหาและการแก้ไข
      - การสรุปอัตราส่วนที่เท่ากัน ผู้เรียนไม่สามารถสรุปได้ถูกต้อง จึงให้ผู้เรียนเเสดงความคิดเห็นตามความคิดของตนเเล้วสรุปให้ผู้เรียนอีกครั้งหนึ่ง

บันทึกการปฏิบัติงาน

วันศุกร์  ที่ 25  เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2555
กิจกรรม
     1.เข้าแถวเคารพธงชาติ
     2.การจัดการเรียนรู้ห้องม.2/4 ให้นักเรียนเปลี่ยนข้อความให้อยู่ในรูปอัตราส่วน
     3.การจัดการเรียนรู้ห้องม.2/2 แจกแบบฝึกทักษะให้เเต่ละกลุ่ม  เรื่องอัตราส่วน พร้อมขึ้นเรื่องอัตราส่วนที่เท่ากันโดยสมมติสถานการณ์ให้ผู้เรียน  พร้อมให้นักเรียนทำกิจกรรมข้อความอัตราส่วนที่เท่ากัน
     4.การจัดการเรียนรู้ห้องม.2/6 ให้นักเรียนเปลี่ยนข้อความในชีวิตประจำวันให้เป็นอัตราส่วนเเละใช้หลักการเขียนอัตราส่วนที่ถูกต้อง
ผลการปฏิบัติงาน
      - ผู้เรียนสามารถเปลี่ยนข้อความเเล้วเขียนให้อยู่ในรูปอัตราส่วนได้
      - ผู้เรียนสามารถเเก้สถานการณ์ต่างๆในอัตราส่วนที่เท่ากันได้
ปัญหาและการแก้ไข
      - ผู้เรียนบางกลุ่มไม่ตั้งใจฟัง จึงให้นักเรียนทำเเบบฝึกหัดอัตราส่วนที่เท่ากันเพิ่มเติม

บันทึกการปฏิบัติงาน

วันพฤหัสบดี   ที่ 24  เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2555
กิจกรรม
     1.เข้าแถวเคารพธงชาติ
     2.การจัดการเรียนรู้ห้องม.2/2 ให้นักเรียนรู้จักความหมายของอัตราส่วนเเละการเขียนอัตราส่วน
ผลการปฏิบัติงาน
      - ผู้เรียนสามารถเขียนอัตราส่วนใ้ห้อยู่ในรูปข้อความได้
ปัญหาและการแก้ไข
      - ผู้เรียนบางส่วนยังขาดการเชื่อมโยง การเขียนข้อมูล จากอัตราส่วนมาเป็นข้อความซึ่งการเขียนข้อความนั้นผู้สอนต้องเน้นให้ผู้เรียนเขียนให้สอดคล้องเเละเหมาะสม จึงเน้นให้ผู้เรียนทำเเบบฝึกหัดเพิ่มเติม

บันทึกการปฏิบัติงาน

วันพุธ  ที่ 23 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2555
กิจกรรม
     1.เข้าแถวเคารพธงชาติ
     2.การจัดการเรียนรู้ห้องม.2/4 ให้นักเรียนรู้จักนำอัตราส่วนไปใช้และความหมายของอัตราส่วน
ผลการปฏิบัติงาน
      - ผู้เรียนให้ความร่วมมือ เเละตั้งใจฟัง
ปัญหาและการแก้ไข
      - ผู้เรียนยังไม่ค่อยตั้งใจเรียน ยังขาดความร่วมมือในการจัดการเรียนรู้

บันทึกการปฏิบัติงาน

วันอังคาร ที่ 22 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2555
กิจกรรม
     1.เข้าแถวเคารพธงชาติ
     2.ให้นักเรียนรู้จักกความหมายของอัตราส่วนพร้อมให้นักเรียนเเบ่งกลุ่มประมาณ 5-6 คน พร้อมมอบหน้าที่ที่นักเรียนจะได้รับ ชั้นม.2/6
     3.ในระดับชั้นม.2/4  สร้างข้อตกลงเเละทำความรู้จักกับผู้เรียนพร้อมเเบ่งกลุ่ม ประมาณ 5-6 คน
ผลการปฏิบัติงาน
      - นักเรียนบางส่วนยังไม่มีกลุ่ม
ปัญหาและการแก้ไข
      - นักเรียนบางส่วนยังไม่มีกลุ่ม  เเก้ไขโดยวิธีการ ติดตามนักเรียนที่ไม่มีกลุ่ม หากลุ่มที่เหมาะสมให้กับผู้เรียน

บันทึกการปฏิบัติงาน

วันจันทร์ ที่ 21 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2555
กิจกรรม
     1.เข้าแถวเคารพธงชาติ
     2.รับหน้าที่ของครูพี่เลี้ยงในด้านการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
     3.เข้าสอนในคาบที่รับผิดชอบจำนวน 2 ห้อง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2/6 เเละม. 2/2 ตามลำดับ
     4.ชี้เเจงข้อตกลงภายในห้องเเละกฎกติกาพร้อมเเจกหนังสือ
ื     5.สอน เรื่อง อัตราส่วนโดยให้นักเรียนรู้จักอัตราส่วน
ผลการปฏิบัติงาน
      - นักเรียนตั้งใจฟังเป็นอย่างดี  มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ในระดับ
ปัญหาและการแก้ไข
      - การสร้างกฎระเบียบในห้องเรียน/อุปกรณ์การสอนยังไม่พร้อม  เเก้ไขโดยการสร้างข้อตกลงให้นักเรียนเข้าใจ/เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมก่อนจะเริ่มสอนเเละพร้อมเเลกเปลี่ยนความคิดเห็นของนักเรียนด้วย